Avgifter & lagkonto

Inledning

Sollentuna FK har i grunden två sorters avgifter. Medlemsavgift till klubben betalas av alla medlemmar. Spelaravgiften är till för spelare i våra olika trupper och bygger på vilken form av resurser klubben bidrar med. Lagkonton är ett sätt att ge tillbaka en del av spelaravgifterna till respektive trupp för att de ska kunna sköta sin verksamhet från 10-års ålder. Läs mer här nedanför.

Kontakt

Fakturafrågor om specifik faktura (felaktig faktura, har slutat med fotboll etc.). Maila till ann.jansson@sollentunafk.se.

Frågor om lagkonto och resultatrapport från lagkonto. Maila till majlis.jaran@sollentunafk.se.

Övergripande frågor om avgiftsstruktur och nivåer. Maila till mikael.thorstensson@sollentunafk.se

Klubbchef Mikael Thorstensson ansvarar för innehåll på denna sida.

Avgifter

Fakturering 2019 - ny information

Till säsongen 2019 fortsätter Sollentuna FK fakturera alla avgifter via vårt medlemsregister i MyClub. Fakturorna kommer huvudsakligen distribueras via mail. Vår målbild till 2019 är följande:

 • Fakturering av avgifter under olika perioder, se nästa punkt.
 • Spelaravgift för trupper i åldern 10-19 år faktureras vecka 5. Spelaravgifter för 8-9 år faktureras vecka 7. Spelaravgifter för 7 åringar faktureras vecka 10. Knattefotboll faktureras vecka 13 eller betalas vid anmälan.
 • Fakturorna har normalt sett 30 dagars förfallo och ska betalas senast vecka 15, annars råder träning- och matchförbud.
 • Fakturering i MyClub istället för i externt bokföringssystem möjliggör lättare uppföljning för både kansli och ledare. Ledare kan sedan 2018 se i MyClub vilka avgifter som är fakturerade till spelarna och se om dessa är betalda.
 • Avbetalning av avgifter är fortfarande möjligt, kontakt måste dock tas med ann.jansson@sollentunafk.se för att upprätta en avbetalningsplan för säsongen.
 • Obetald avgift innebär avstängning från träning och match. I framtiden kan ett system där kallelser ej fungerar till spelare som har obetalda avgifter bli ett faktum, detta är dock inte i system ännu.

Medlemsavgift

Obligatorisk för alla som vill vara medlemmar i Sollentuna FK, från styrelse via seniorlag ner till knattelag och stödmedlemmar. Medlemsavgiften är på 100 kr/år och faktureras i början av varje år tillsammans med spelaravgifterna här under. Fastställs av årsmötet men faktureras tillsammans med spelaravgifterna.

Allmänt spelaravgifter 2019

Spelaravgiften bygger huvudsakligen på spelarens ålder och därav de resurser klubben bidrar med i verksamheten. För 2019 gäller dessa avgiftsnivåer. En mer detaljerad beskrivning av vad trupperna får för olika avgifter finns att ladda ner här som pdf.

Fastställda av styrelsen på styrelsemöte 4/12-2018.

Ålder Avgiftsnamn Total/år Delar av avgiften
6 år Knattefotboll 900 kr 800 kr spelaravgift + 100 medlemsavgift
7 år 7 år 1300 kr 1200 kr spelaravgift + 100 kr medlemsavgift
8-9 år 8-9 år 1 750 kr 1650 kr spelaravgift + 100 kr medlemsavgift
10-19 år 10-19 år 2 300 kr 1800 kr spelaravgift + 100 kr medlemsavgift + 400 kr lagkonto
14-19 år Arvoderad tränare 3 300 kr 2800 kr spelaravgift + 100 kr medlemsavgift + 400 kr lagkonto
14-19 år Akademi Akademi 3 800 kr 3700 kr spelaravgift + 100 kr medlemsavgift
Senior Senior 1 600 kr 1500 kr spelaravgift + 100 kr medlemsavgift

Påminnelser/Obetalda avgifter

För klubbens ekonomi är av största vikt att alla betalar sina avgifter i tid. Följande rutiner finns under 2019 för påminnelser och eventuella obetalda avgifter.

1. Kansliet skickar ut påminnelser via mail till de enskilda medlemmar som inte betalat avgifterna, detta sker automatiskt via MyClub.

2. Senast vecka 15 ska fakturerad avgift för spelare i åldern 10 år och uppåt vara betald eller avbetalning påbörjad, annars råder spel- och träningsförbud. Kansli kommunicerar detta till lagledare/tränare i respektive lag.

Klubben vill påpeka att vi inte är ute efter att slänga ut spelare, därför erbjuder vi betalningsplaner och stöd. Minimumkravet att man som medlem tar kontakt med klubben tycker vi dock är ett rättvist krav gentemot lagkamrater och de som har betalat sina avgifter i tid.


Lagkonton


Syfte

Lagkonto är ett eget kostnadsställe för varje trupp inom Sollentuna FK från åldern 10 år och uppåt. Syftet med lagkonton är att involvera trupperna i klubbens ekonomi, öka förståelsen och ansvaret för intäkter och utgifter i verksamheten samt avlastning av de traditionella lagkassorna. Ett lagkonto är inte ett faktiskt konto utan ett kostnadsställe i klubbens bokföring. Representationslag samt akademilag har fastställda budgetar istället för lagkonton.

Grundläggande riktlinjer

 • Ett lagkonto är en del av klubbens bokföring som administreras av truppen utifrån deras behov och klubbens riktlinjer.
 • Om två trupper slås ihop görs detsamma med truppernas lagkonton.
 • Om en/flera trupper omorganiseras fördelas innestående medel på lagkontona procentuellt. Klubbens styrelse äger rätt att besluta om exakt fördelning i sådana ärenden.
 • Om en trupp upphör med sin verksamhet tillfaller innestående medel klubben. En medlem kan aldrig göra anspråk på medel från lagkontot.
 • Överskott och mindre underskott flyttas vidare till nästa år om truppens verksamhet fortsätter.
 • Trupperna har rätt att bygga upp ett större överskott om man i sin verksamhetsplan (inför kommande säsong) kan visa upp att pengarna ska användas till en framtida större aktivitet som följer klubbens riktlinjer (exempelvis en längre cupresa/träningsläger).


Knattefotbollsskola och 5-manna

Trupper i åldern 7-9 år har inte lagkonton. För dessa trupper bistår klubben med träningsmaterial i form av bollar, koner och västar. Anledningen till att inte använda systemet med lagkonton i dessa åldrar är att administrationen för både medlemmar och klubb blir för stor i förhållande till nyttan. Klubben vill dessutom ge trupperna möjlighet att bygga upp sin organisation med fokus på fotbollen de första åren.


Intäkter lagkonto

 • Spelaravgift - För varje inbetald spelaravgift går en viss summa tillbaka till truppens lagkonto. För 2019 är det 400 kr.
 • Bonus Stadium - 50 % av den bonus som varje enskild trupp genererar under föregående år tillfaller lagkontot. Bonusen bygger på 10 % av alla inköp som registreras på truppens Stadiumkort. OBS! För lag som är yngre än 10 år finns ej egna bonuskort på Stadium. Detta eftersom lag i åldern 8-9 år inte har lagkonton utan klubben står för det material som behövs vid uppstart.

Övriga intäkter lagkonton

Utöver intäkter fördelade av klubben kan trupperna dra in medel på följande sätt:
 • Arbetsuppdrag - Arbetsuppdrag som utförs av trupperna, t.ex. loppis, städuppdrag osv. tillfaller med 100 % truppernas lagkonton. Klubben bistår med fakturering.
 • Sponsring - Lagsponsring tillfaller till 80 % lagkontot och 20 % klubben vid höga summor. Vi lägre summor tillfaller 100 % laget. Klubben bistår med fakturering, kontakta mikael.thorstensson@sollentunafk.se om ni har frågor om detta.
 • Sponsring av material från profilguide - Vid inköp av träningskläder kan Stadium fakturera företag för hela eller delar av kostnaden för beställningen. Sådan fakturering beskattas inte av klubben.

Utgifter lagkonton

Alla utgifter på lagkonton ska vara verksamhetsrelaterade och rimliga. Klubben har rätt att neka utbetalning av medel från lagkonton om utgifterna inte är kopplade till verksamheten.

Primära utgifter

 • Träningsmaterial som bollar, koner och västar ska täckas av lagkontot. Inköp görs via Stadium Teamsales i Stinsen.
 • Domarkostnader träningsmatcher.

Exempel på övriga utgifter

 • Cupkostnader.
 • Lagaktiviteter som t.ex. träningsläger.
 • Plan- och lokalhyror för anläggningar som inte nyttjas av klubben.

Exempel på utgifter som inte belastar lagkonton

 • Serieavgifter och domarkostnader för Sanktan bekostar klubben centralt. Se separat policy för hur domarkostnader hanteras.
 • Tränararvoden hanterar klubben centralt.

Det finns givetvis fler exempel på kostnader som klubben hanterar centralt. Fråga alltid klubbens personal om oklarhet råder vad lagkontots medel får och bör nyttjas till.

Hantering lagkonton
Utbetalningar från klubben och truppens lagkonto sker av klubbens personal enligt följande principer:

 • Betalningsuppdrag/utläggsredovisning sker med anvisade blanketter från klubbens hemsida samt kvitton. Allt ska inlämnas i pappersform på kansliet, Edsbergs sportfält. Det är medlemmens ansvar att innan utlägg säkerställa att lagkontot kan belastas för specifikt utlägg samt vara ute i god tid vid t.ex. anmälan till cuper. Utläggsredovisning/reseräkning SFK
 • Inköp Stadium sker med anvisade beställningsblankett från Stadium Teamsales och där anges om lagkontot ska belastas. Stadium stämmer av med klubbens personal om täckning finns på lagkonto. Om täckning saknas meddelas truppen och beställning genomförs ej. Om täckning finns bokförs inköpet på lagkontot.

Rapportering lagkonton

Det är klubbens ambition att trupperna ska få tillgång till en resultatrapport månadsvis samt huvudbok vid behov. Resultatrapport och huvudbok får ni via klubbens kansli, maila majlis.jaran@sollentunafk.se så hjälper hon er och skickar över pdf efter era önskemål.

Lagkassan och lagkontot

Den traditionella lagkassan är ett privat bankkonto administrerat av en eller flera ledare i truppen. Sollentuna FK vill med lagkonton avlasta dessa lagkassor och minska behovet för privatpersoner att hantera större summor. Lagkontona ersätter dock inte lagkassor fullt ut. Lagkassorna fungerar som en mindre handkassa för löpande utgifter, en funktion som lagkontot i nuvarande form inte kan hantera.

Lagkassan ska bygga på max 500 kr/spelare/år och täcka löpande utgifter som t.ex. utlägg för mat, domarkostnader, material osv.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub