Anläggningsplan - policy

Anläggningsplan

Uppdaterad augusti 2020

Denna text beskriver Sollentuna FK:s policy och sätt att arbeta med investeringar och drift av idrottsplatser i Sollentuna kommun.

Grundprincip

Sollentuna FK har som mål, att tillsammans med alla inblandade aktörer, få till bästa möjliga förutsättningar för klubbens medlemmar och kommunens invånare att utöva fotboll, både organiserat och spontant. Sollentuna FK ska bidra till att Sollentuna kommun är den bästa kommunen i Sverige att spela fotboll i när det gäller antal idrottsplatser samt kvalitén på dessa.

Arbetssätt

1. Sollentuna FK har som mål att kommunen alternativt andra aktörer ska investera och bygga de idrottsplatser som på bästa sätt främjar utveckling av organiserad fotboll och spontanfotboll, med främsta utgångspunkt i de intressen som klubbens medlemmar har. Det innebär att klubbens inriktning är att det primärt är kommunen som ska göra dessa investeringar, inte att klubbens medlemmar ska finansiera detta via medlemsavgifter. Vidare ska behoven för den organiserade fotbollen alltid komma först men klubben ser positivt på ytor som även möjliggör för spontanfotboll. Klubben arbetar även för finansiering på andra sätt, som t.ex. bidragsansökningar.

2. Sollentuna FK utövar huvudsakligen sin verksamhet på konstgräs och därför läggs största vikt vid att åstadkomma sådana ytor som uppfyller våra medlemmar behov kring tränings- och spelyta. Till det kommer ytor som möjliggör för andra aktiviteter såsom möteslokaler, inomhuslokaler för fysträning, kanslilokaler, omklädningsrum och sanitetsutrymmen samt cafeterior. Mer detaljerat har Sollentuna FK i nuläget fokus på:

  • Konstgräsytor som möjliggör för träning och spel året om. Det vill säga inomhushallar specifikt för fotboll samt uppvärmda konstgräs. I dagsläget är dessa främst aktuella på våra tre stora idrottsplatser i Edsberg, Helenelund och Norrviken.
  • Konstgräsytor av olika storlek och kvalité. Alla våra idrottsplatser behöver inte vara 11-mannaplaner av högsta kvalité. Sollentuna FK arbetar aktivt för att kommunen ska bygga 7-mannaplaner vid skolor som möjliggör för fotbollsträning och match i närområdet, för skolor att nyttja planerna på dagtid samt för naturliga spontanytor.
  • Nyinvesteringar och upprustning av huvudanläggningar. Sollentuna FK bedriver idag mycket verksamhet på Edsbergs sportfält, Norrvikens IP, Helenelunds IP och Sollentunavallen. Klubben deltar aktivt i utvecklingsarbetet kring dessa idrottsplatser med målet att möjliggöra mer organiserad fotboll med bättre förutsättningar. I tillägg till dessa fyra huvudanläggningar har även klubben identifierat Silverdalsområdet som ett område som behöver en 11-mannaplan med omklädningsrum och andra funktioner.


Föreningsdrift och nyttjanderätt - Sollentunamodellen

Den så kallade "Sollentunamodellen" är något som fortfarande styr hur investeringar och drift hanteras i relation mellan kommunen och dess idrottsföreningar. Här förklaras kortfattat vad den innebär för Sollentuna FK:

  • Föreningsdrift innebär att Sollentuna FK mot ekonomisk ersättning ska sköta vissa idrottsplatser, framför allt städning, bokning och nyckelhantering till omklädningsrum men även andra kringytor. Sollentuna FK har i dag föreningsdrift på framför allt Norrvikens IP, och Edsbergs sportfält.
  • Nyttjanderätt har under åren fasats ur och idag är de flesta idrottsplatser i Sollentuna kommunalt ägda och hyrs ut till föreningar enligt en fördelningsnyckel. Sollentuna FK har nyttjanderätt för ett antal lokaler samt Kärrdals BP och Viby BP vilket innebär att vi disponerar alla tider på dessa.

Framtiden för både nyttjanderättsmodellen och föreningsdrift är något som Sollentuna FK diskuterar tillsammans med ansvariga politiker och tjänstemän hos kommunen. I huvudsak är det upp till Sollentuna kommun att bestämma hur de i framtiden vill investera och driva kommunens idrottsplatser. Sollentuna FK framhåller att klubbens medlemmar inte bör dubbelbeskattas genom att tvingas betala för investeringar i idrottsplatser genom medlemsavgifter utan att detta ska hanteras genom kommunala investeringar.

Föreningsdriften och nyttjanderätten är tät sammankopplade och det är Sollentuna FK:s ambition att på längre sikt få till en modell för fotbollen i Sollentuna som gynnar klubbens medlemmar men även skapar möjlighet till gott samarbete med framför allt kommunen.


Nuvarande projekt

  • Ny plan i södra Sollentuna - Silverdal/Tegelhagen.
  • Utformning av Edsbergs sportfält inom Väsjöprojektet.
  • Omläggning av Viby och Kärrdal.
  • Säkerställa kvalitén på nya planerna vid Helenelunds IP.
  • Långsiktig lösning för konstgräs på Sollentunavallen.

Frågor om anläggningsplanen ställs till vår klubbchef Lena Whitman, lena@sollentunafk.se.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub