Idrottsplatser

Uppdatering ny 11 mot 11 konstgräsplan Tegelhagen/Silverdal

11/5-2020

Klubben hade den 5/5-2020 ett möte med kommunen (KFK) för att förstå vad som just nu sker i processen med den nya 11 mot 11-plan som var tänkt att byggas i Tegelhagen (tomten nordöst om kolonilotterna, där en förskola togs bort under 2019). Klubben har under 2019 stöttat kommunen i att förbereda det bygglovsärende som gällde bygget av en konstgräsplan i detta område. Vi har bland annat distribuerat ut enkäter för att göra ordentliga trafik-, miljö och bullerutredningar. Vi har även utlovats att det finns en politisk vilja att bygga en fotbollsplan på denna tomt för att tillgodose det stora behov som finns i södra delarna av Sollentuna. Utifrån detta förvånades vi under våren 2020 att bygglovet föreslogs att avslås.

Klubben kommer under våren 2020 gå vidare med att driva detta arbete mer inriktat mot den politiska majoriteten och få klargörande kring var denna plan ska byggas om det är så att denna tomt ev. är avskriven. Vi tycker det är oerhört olyckligt att tjänsteutlåtandet kring detta ärende innehåller sakfel kring t.ex. granulatplaner och att politiken måste engagera sig mer i detta.

Senaste nytt

Uppdaterad: 2020-07-17

 • Tegelhagens BP är nu klar att använda. Inför höstens start är målet att ha 2st 7 mot 7 mål och 2st 5 mot 5 mål.
 • Under maj månad har vi haft ett möte med Kultur- och fritidskontoret och utifrån detta uppdaterat flikarna vad vet vi just nu på respektive idrottsplats här nedan.
 • Under varje specifik idrottplats längre ner på denna sida har klubben uppdaterat med information om status på varje idrottplats med fokus på Vad vill vi på respektive idrottsplats samt även Vad vet vi just nu på respektive idrottsplats.
 • Vid fel på någon av anläggningarna kontakta personal på Sollentuna vallen på 08-579 22891

Allmänt

Sollentuna FK har ett flertal anläggningar runt om i kommunen som erbjuder olika former av planer och lokaler. Läs mer här om vart du kan hitta oss. Är du intresserad av träningstider, se fliken "Idrottsplatser" här ovan.

Konstgrässkötsel och mål

Från 2019 har kommunen ansvarar för skötseln av alla planerna och mål. Konstgräsen sköts efter ett schema som läggs på årsbasis i samråd mellan klubben och kommunen. Olika insatser som harvning, borstning och dammsugning av planerna genomförs under vår, sommar och höst.

Skötsel av mål och målnät är ett gemensamt arbete med kommunen. Att byta målnät är ett tidskrävande arbete där tyvärr mycket av slitaget görs av skolelever och vid spontanfotboll.

Drift och städning

Från 2019 ansvarar kommunen för skötseln kring planerna som klubben tidigare ansvarat för. Klubben ansvarar dock fortfarande för lokaler som omklädningsrum, möteslokaler m.m. För detta får klubben ett ekonomiskt bidrag från kommunen. Resurserna för detta är begränsade och klubben gör så gott vi kan. Det är viktigt att påpeka att alla medlemmar har ett ansvar i föreningsdriften; att hålla rent och snyggt kring sina träningar och matcher samt att påkalla för klubbens personal om något behöver åtgärdas.
För att underlätta skötseln av planerna är det viktigt att alla lagen ser till att hjälpas åt med att placera alla mål utanför planen efter varje avslutat pass. På så sett hjälps vi alla åt med att underlätta skötseln av planerna.


Våra idrottsplatser


Edsbergs sportfält

Besöksadress: Ribbings väg 50 B, 192 05 Sollentuna. Ta buss 607 till hållplatsen Flintlåsvägen.

På Edsbergs sportfält finns vårt kansli, i en av byggnaderna vid gräsfältet. Här finns även fyra konstgräsplaner, två 11-manna, en 7-manna samt en 2x5-manna. Det stora gräsfältet vid kanslibyggnaden har dessutom en 11-manna gräsplan samt stora kringytor som nyttjas av Sollentuna stars och de lag som vill jobba med olika underlag i sin träning. Här finns även ett klubbrum och cafeteria som kan användas av våra lag.

SPF 2: 11-manna, planen mitt på sportfältet mellan omklädningsrumen/kansli och SPF 3 & 4
SPF 3: 11-manna, planen längst bort till höger när man kommer ner på sportfältet.
SPF 4: 7-manna, planen bredvid SPF 3.
SPF 5: 5-manna, 2st planer som ligger vid kortsidan av SPF 2 närmast omklädningsrummen.

Här finns även en Pannabur att utmana sina lagkamrater i individuell teknik och snabbhet.

Vad vill vi på Edsbergs sportfält

 • Klubbens inriktning är att när naturgräsplanen och nuvarande kansli eventuellt försvinner i framtiden (som en del i i Väsjöprojektet) vill vi ha ersättningsplaner i anslutning till nuvarande konstgräsplaner samt att minst en av dessa ska vara uppvärmda alternativt en till fotbollshall. Klubben vill även ha nya kansli/klubblokaler på Edsbergs sportfält i anslutning till fotbollsplanerna.
 • Klubben vill även att kommunen och Väsjöprojektet tar större ansvar för helheten kring Väsjöprojektet och Edsbergs Sportfält på ett sätt som inte gjorts hittills. Kommunen har bara gått fram med de delar där vägar och bostäder ska byggas men inte lagt tid på idrottsdelen. Detta måste åtgärdas av kommunen och tydligt kommuniceras vad tanken är.

Vad vet vi just nu (11/5-2020)

 • Den detaljplan som kallas Södra Väsjön har vunnit laga kraft men i nuläget står det mesta still i detta område. Den information vi har fått är att det är ett 5-års perspektiv innan saker börjar hända runt omkring Sportfältet på ett sätt som påverkar vår verksamhet.


Sollentunavallen

Besöksadress: Strandvägen 65, 191 35 Sollentuna. Detta gäller nedre entrén. Övre entrén är Sollentunavägen och busshållplats Sollentunavallen.

Sollentunavallens gräsplan är match- och träningsarena för vårt herrlag under tävlingssäsong. Här finns även en temporär konstgräsyta som läggs ut halvårsvis och används mellan april-oktober. På anläggningen, som delas med friidrott, ishockey och bandy, finns ett klubbrum som delas med hockeyn. Sollentunavallen ägs och sköts av kommunen.

Vad vill vi på Sollentunavallen

 • På lång sikt vill vi ha ett konstgräs på Sollentunavallen som är permanent eller åtminstone går att använda en längre tid på året. Då ytan delas med bandyn ser vi dock ingen enkel lösning på detta och vi vill inte heller arbeta mot en annan idrott.
 • Sollentunavallen är på lång sikt den fortsatt mest troliga huvudarenan för våra representationslag. Klubben vill därför att kommunen investerar i åtgärder och förbättringar av arenan för att leva upp mot de arenakrav som finns i svensk elitfotboll.

Vad vet vi just nu (11/5-2020)

 • Kommunen har återigen avbrutit upphandlingen av nya is-aggregat på bandyplanen vilket innebär att det arbete som skulle genomföras sommaren 2020 inte kommer göra detta. Av den anledningen har vi påbörjat en dialog med kommunen gällande nytt konstgräs på Sollentunavallen och hur ett sådant skulle kunna finnas på plats inför säsongen 2021.


Norrvikens IP

Besöksadress: Strandpromenaden, 192 66 Sollentuna.

Norrvikens IP har en 11-manna konstgräsplan samt Sollentuna Fotbollshall (11-manna inomhus) samt klubbrum. Kansliet används inte längre utan personalen sitter numera på Edsbergs sportfält. Cafeterian är öppen regelbundet under säsongen.

NIP 1 = Utomhus (grundschema som gäller hela året så fort planen är spelbar)
NIP 2 = Fotbollshallen (grundschema så fort vinterschemat inte gäller)
NIP 2.1 = Fotbollshallen vecka 2-14 (försäsong vinterschema)
NIP 2.2 = Fotbollshallen (NIP 2 ersätter)
NIP 2.3 = Fotbollshallen vecka 45-50 (Vinterschema efter säsong)

Vad vill vi på Norrvikens IP

 • Sollentuna FK vill utveckla fotbollshallen med toaletter inne i byggnaden. Detta är ett starkt önskemål mot kommunen och något som framförts sedan hallen byggdes.
 • Klubben vill utveckla möjligheterna till parkering på och utanför området.
 • Klubben vill ha nya omklädningsrum och klubblokaler på Norrvikens IP. Nuvarande byggnader är väldigt gamla och uttjänta och behöver förmodligen rivas och byggas om. Detta för att idrottsplatsen som helhet ska hålla samma höga standard som fotbollshallen och vårt nya konstgräs gör.

Vad vet vi just nu (11/5)

 • Det finns en kommunal utredning kring parkering, tillfarter och dagvatten som presenterats för kommunstyrelsen och utifrån denna finns idéer om hur dessa delar kan förbättras, detta sker i linje med det arbete som sker med det nya sjösportscentret.


Helenelunds IP

Besöksadress: Kummelbyvägen 12, 191 40 Sollentuna.

Helenelunds IP är tillsammans med Edsbergs sportfält och Norrvikens IP vår största anläggning med två konstgräsplaner, 11-manna och 7-manna. Här finns även omklädningsrum och en cafeteria som är öppen under säsong.

HIP 1: 11-manna där planen delas upp i fyra ytor för träning.
YYA 1: Är ytan närmast direkt till vänster när man kommer upp från trappen, YTA 2 är bortre ytan till vänster, YTA 3 är bortre ytan till höger och YTA 4 är ytan närmast till höger.

Vad vill vi på Helenelunds IP

 • Klubben är stolta över att kommunen och klubben tillsammans skapat en fotbollsyta där vi utgick från ett miljöperspektiv. De nya planerna på Helenelunds IP upplevs dock av många lag som väldigt hala. Klubben har tydligt framfört all feedback från medlemmarna till kommunen och vill se en tydlig åtgärdsplan från kommunen tillsammans med leverantören.

Vad vet vi just nu (11/5-2020)

 • Status på planerna på Helenelunds IP tycks ha förbättrats sedan man tog bort en del sand under hösten 2019. Planerna upplevs dock som hala fortfarande, framför allt när det regnar eller vid spel för äldre årskullar. Som klubben uppfattade finns dock inga fler åtgärder planerade utan nuvarande konstgräs kommer ligga kvar och anläggningen är öppen för spel och träning.


Kärrdals BP

Besöksadress: Rösjöbadet (camping)

Kärrdals BP är en konstgräsplan med en 11-manna plan. Planen är vackert belägen vid Rösjön och här finns tillgång till ett klubbrum.

Vad vill vi på Kärrdals BP

 • Planen på Kärrdals BP är sliten och kommer troligtvis behöva bytas inom något år. Klubben ser gärna att kommunen lägger in detta i sin budget och att ett byte kan ske inom de närmsta två åren.

Vad vet vi just nu (11/5-2020)

 • Inget beslut om omläggningen av planen finns i nuläget.


Tegelhagens BP

Besöksadress: Skogstorpsvägen 370

 • Tegelhagens BP ligger vid nya Tegelhagsskolan.
 • Konstgräset är nylagt sommaren 2020.
 • Det är väldigt få parkeringsplatser i området och det är endast tillåtet att parkera på avsedda parkeringsplatser. Vi rekommenderar samåkning, cykel eller promenad.


Silverdals BP

Besöksadress: Planen finns inte längre, bostäder planeras i kvarteret Porten.

Denna plan fanns under de år som Tegelhagens skola renoverades. Konstgräset togs bort under 2019 och finns nu ihoprullat och väntas på att läggas ut någon annanstans i kommunen. Diskussioner förs mellan klubben och kommunen om bästa läge för denna plan. På Tegelhagens BP kommer den inte användas då den planen får nytt konstgräs.


Bagarbyplanen (Sollentuna International School)

Besöksadress: Bygatan 78

Vad vill vi på Bagarbyplanen

 • Konstgräset är nylagt och fint.


Töjnans BP

Besöksadress: Norrängsvägen 13, Töjnaskolan

Vid Töjnaskolan har i många år funnits en stor gräsyta som använts av våra yngre lag och Knattefotboll.

Vad vill vi på Töjnans BP

 • I linje med vår strategi vill vi att det vid nya skolor byggs minst en 7 mot 7-plan. Detta finns i nuläget inte inritat i detaljplanen.

Vad vet vi just nu

 • Den information som finns i augusti 2019 är att ytan som kopplad till den nya skolbyggnationen innehåller en 5 mot 5 och 3 vs 3 plan. Klubben är fortfarande av åsikten att en 7 vs 7 plan hade varit bättre men har fått beskedet att det inte går att göra så här sent i processen. Just nu utreder vi hur parkmarken skulle kunna nyttjas i framtiden och om en plan är aktuell där.


Viby BP

Besöksadress: Kornettvägen, 191 50 Sollentuna

Viby BP är en 7-manna konstgräsplan belägen i området Viby, ovanför Norrviken.

Vad vill vi på Viby BP

 • I Viby vill klubben byta ut det väldigt slitna konstgräset på Viby BP samt gärna ha ytterligare en 7 mot 7-yta på Ekbacken.

Vad vet vi just nu

 • Inga beslut om ovan punkt finns tagna i kommunen.


Vaxmora BP

Besöksadress: Vaxmoraskolan

Vad vill vi på Vaxmora BP

 • Planen är en väldigt ny yta där vi i nuläget inte har några prioriterade åtgärder.


Övriga ytor

Förutom ovan nämnda konstgräs finns det både naturliga gräsytor och grusytor som används i vår verksamhet, huvudsakligen på sommarhalvåret. Exempel på dessa är Edsvikens gräs. Gräsytorna som används till träning försöker vi regelbundet klippa under sommarhalvåret.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub