Idrottsplatser

Senaste nytt

Uppdaterad: 2019-06-10

 • Under varje specifik idrottplats längre ner på denna sida har klubben uppdaterat med information om status på varje idrottplats med fokus på Vad vill vi på respektive idrottsplats samt även Vad vet vi just nu på respektive idrottsplats.
 • Gamla SPF 9 har nu tagits bort och ersatts av Vallens konstgräs av bättre kvalité.

Allmänt

Sollentuna FK har ett flertal anläggningar runt om i kommunen som erbjuder olika former av planer och lokaler. Läs mer här om vart du kan hitta oss. Är du intresserad av träningstider, se fliken "Idrottsplatser" här ovan.

Konstgrässkötsel och mål

Sollentuna FK har som ansvar att sköta konstgräsen. Det gör vi genom att köpa in tjänster från Sollentuna kommun, som har utbildad personal och maskiner. Konstgräsen sköts efter ett schema som läggs på årsbasis i samråd mellan klubben och kommunen. Olika insatser som harvning, borstning och dammsugning av planerna genomförs under vår, sommar och höst.

Skötsel av mål och målnät är ett gemensamt arbete med kommunen. Att byta målnät är ett tidskrävande arbete där tyvärr mycket av slitaget görs av skolelever och vid spontanfotboll.

Drift och städning

De flesta av våra idrottsplatser har så kallad föreningsdrift. Det innebär att klubben ska sköta kringytor vid planerna samt lokaler som omklädningsrum, möteslokaler m.m. För detta får klubben ett ekonomiskt bidrag från kommunen. Resurserna för föreningsdriften är begränsade och klubben gör så gott vi kan. Det är viktigt att påpeka att alla medlemmar har ett ansvar i föreningsdriften; att hålla rent och snyggt kring sina träningar och matcher samt att påkalla för klubbens personal om något behöver åtgärdas.


Våra idrottsplatser


Edsbergs sportfält

Besöksadress: Ribbings väg 50 B, 192 05 Sollentuna. Ta buss 607 till hållplatsen Flintlåsvägen.

På Edsbergs sportfält finns vårt kansli, i en av byggnaderna vid gräsfältet. Här finns även tre konstgräsplaner, en 11-manna, en 7-manna samt en "9-manna" som, inom kort, utgörs av det "nya" mobila konstgräset från Vallen. Det stora gräsfältet vid kanslibyggnaden har dessutom en 11-manna gräsplan samt stora kringytor som nyttjas vid cuper och knatteverksamhet. Här finns även ett klubbrum och cafeteria som kan användas av våra lag.

Vad vill vi på Edsbergs sportfält

 • Klubbens inriktning är att när naturgräsplanen och nuvarande kansli försvinner i framtiden (som en del i i Väsjöprojektet) vill vi ha ersättningsplaner i anslutning till nuvarande konstgräsplaner samt att minst en av dessa ska vara uppvärmda alternativt en till fotbollshall. Klubben vill även ha nya kansli/klubblokaler på Edsbergs sportfält i anslutning till fotbollsplanerna.
 • Klubben vill även att kommunen och Väsjöprojektet tar större ansvar för helheten kring Väsjöprojektet och Edsbergs Sportfält på ett sätt som inte gjorts hittills. Kommunen har bara gått fram med de delar där vägar och bostäder ska byggas men inte lagt tid på idrottsdelen. Detta måste åtgärdas av kommunen och tydligt kommuniceras vad tanken är.

Vad vet vi just nu

 • Den detaljplan inom Väsjöprojektet som kallas "Södra Väsjön" har vunnit laga kraft. Det innebär att kommunen vill bygga väg och troligtvis bostäder på den stora gräsytan väster om kansliet. Naturgräsplanen där herrlaget idag tränar kommer troligtvis kommunen vilja ta i anspråk men det kommer inte hända förrän ersättningsplaner är klara (se ovan).
 • Kanslilokalerna ligger inte i den yta som kallas "Södra Väsjön" utan i den del som inte än har en fastslagen detaljplan, den så kallade "Idrottsdelen". Klubben utgår från att även denna del, som planeras bli park, kommer tas i anspråk av kommunen men givetvis måste då en ny kanslilokal finnas tillgänglig.
 • Den gamla gräsmattan SPF 9 är nu utbytt med Vallens konstgräs och heter nu SPF 2. Planen är permanent tillsvidare.


Sollentunavallen

Besöksadress: Strandvägen 65, 191 35 Sollentuna. Detta gäller nedre entrén. Övre entrén är Sollentunavägen och busshållplats Sollentunavallen.

Sollentunavallens gräsplan är match- och träningsarena för vårt herrlag under tävlingssäsong. Här finns även en temporär konstgräsyta som läggs ut halvårsvis och används mellan april-oktober. På anläggningen, som delas med friidrott, ishockey och bandy, finns ett klubbrum som delas med hockeyn. Sollentunavallen ägs och sköts av kommunen.

Vad vill vi på Sollentunavallen

 • På lång sikt vill vi ha ett konstgräs på Sollentunavallen som är permanent eller åtminstone går att använda en längre tid på året. Då ytan delas med bandyn ser vi dock ingen enkel lösning på detta och vi vill inte heller arbeta mot en annan idrott.
 • Sollentunavallen är på lång sikt den fortsatt mest troliga huvudarenan för våra representationslag. Klubben vill därför att kommunen investerar i åtgärder och förbättringar av arenan för att leva upp mot de arenakrav som finns i svensk elitfotboll.

Vad vet vi just nu

 • Kommunen har misslyckats med upphandlingen av is-aggregaten på Sollentunavallen (juni 2019). Detta innebär att upphandlingen måste göras om vilket gör att vi riskerar att stå utan konstgräsplan även 2020. Detta är inte bekräftat än utan vi hoppas på en lösning inför 2020.


Norrvikens IP

Besöksadress: Strandpromenaden, 192 66 Sollentuna.

Norrvikens IP har en 11-manna konstgräsplan samt Sollentuna Fotbollshall (11-manna inomhus) samt klubbrum. Kansliet används inte längre utan personalen sitter numera på Edsbergs sportfält. Cafeterian är öppen regelbundet under säsongen.

Vad vill vi på Norrvikens IP

 • Sollentuna FK vill utveckla fotbollshallen med toaletter inne i byggnaden. Detta är ett starkt önskemål mot kommunen och något som framförts sedan hallen byggdes.
 • Klubben vill utveckla möjligheterna till parkering på och utanför området.
 • Klubben vill ha nya omklädningsrum och klubblokaler på Norrvikens IP. Nuvarande byggnader är väldigt gamla och uttjänta och behöver förmodligen rivas och byggas om. Detta för att idrottsplatsen som helhet ska hålla samma höga standard som fotbollshallen och vårt nya konstgräs gör.

Vad vet vi just nu

 • Kommunen har trots upprepade förfrågningar om toaletter inte gjort något kring detta. Det är oklart för klubben vad som hindrar en sådan enkel investering.
 • Parkeringsmöjligheter utreds av kommunen i samband med ombyggnation av sjösportscentret. Klubben är positiva till en helhetslösning för detta som gynnar alla idrotter samt de boende.
 • I nuläget finns inga konkreta förslag från kommunen på hur en ombyggnation av omklädningsrum och klubblokaler skulle kunna se ut.


Helenelunds IP

Besöksadress: Kummelbyvägen 12, 191 40 Sollentuna.

Helenelunds IP är tillsammans med Edsbergs sportfält och Norrvikens IP vår största anläggning med två konstgräsplaner, 11-manna och 7-manna. Här finns även omklädningsrum och en cafeteria som är öppen under säsong.

Vad vill vi på Helenelunds IP

 • Klubben är stolta över att kommunen och klubben tillsammans skapat en fotbollsyta där vi utgick från ett miljöperspektiv. De nya planerna på Helenelunds IP upplevs dock av många lag som väldigt hala. Klubben har tydligt framfört all feedback från medlemmarna till kommunen och vill se en tydlig åtgärdsplan från kommunen tillsammans med leverantören.

Vad vet vi just nu

 • Kommunen har tillsammans med leverantören besiktigat planen och där har även klubben haft representant på plats. Leverantören är mån om att ytan ska fungera men har enligt vårt sätt att se på det svårt att svara på exakt vilka åtgärder som kan göras.
 • Handlingsplan juni 2019:
  • Leverantören kommer försöka dammsuga upp sand ur planerna för att på så vis göra det möjligt att på ett bättre sätt få fäste i det "krullgräs" som ligger i botten på planen. Om denna åtgärd inte ger effekt under juni kommer det vara upp till kommunen att gå vidare gentemot leverantören. Den nuvarande teorin är således att den sand som ligger i planen har packats ihop på ett sätt som försämrar fästet.


Kärrdals BP

Besöksadress: Rösjöbadet (camping)

Kärrdals BP är en konstgräsplan med en 11-manna plan. Planen är vackert belägen vid Rösjön och här finns tillgång till ett klubbrum.

Vad vill vi på Kärrdals BP

 • Planen på Kärrdals BP är sliten och kommer troligtvis behöva bytas inom något år. Klubben ser gärna att kommunen lägger in detta i sin budget och att ett byte kan ske inom de närmsta två åren.

Vad vet vi just nu

 • Inget beslut om omläggningen av planen finns i nuläget.


Silverdals BP

Besöksadress: Skogstorpsvägen 370

Silverdals BP är en 7-manna konstgräsplan belägen i södra delarna av kommunen, den är en ersättningsplan för tidigare Tegelhagens BP.

Vad vill vi på Silverdals BP

 • Klubben har länge arbetat för ett 11 mot 11-plan i Silverdal, detta då nuvarande plan bara är provisorisk och dessutom för liten för medlemsantalet i kommundelen. Vår uppfattning är att kommunen förstår och stöttar detta behov men att något konkret förslag på planyta inte tagits fram än.

Vad vet vi just nu

Handlingsplan 10:e juni 2019:

 1. JM kommer att stänga av den tillfälliga parkeringen torsdag morgon 13:e Juni 2019 och dessa kommer inte kunna att nyttjas igen.
 2. Från och med imorgon påbörjas säkerhetsarbeten för att möjliggöra tillträde till fotbollsplanen från skolan. Detta är klart från och med onsdag kväll den 12:e juni.
 3. Säkerhetsarbetena omfattar skyltning, avstängning av alla ingångar till konstgräsplanen samt en gångväg med byggstängsel som medger tillträde till konstgräsplanen.
 4. Tillträde sker från skolans fastighet från och med torsdag morgon den 13:e juni. Fotbolls planen kommer att kunna brukas fram till den 24:e Juni, dagtid, kvällstid samt en helg.
 5. Från och med den 24:e juni till och med den 31:a Juli kommer planen vara avstäng dygnet runt pga. kalkstabiliserande arbeten med pålkran intill konstgräsplanen. Av säkerhetsskäl får ingen vistas i närheten tills arbeten är genomförda.
 6. 1:a Augusti öppnar passagen igen och då är planen tillgänglig dygnet runt.
 7. Planen kommer sedan att stängas av 30:e september 2019 och därefter avetableras.
 • Klubben har fått ett positivt besked kring att det kommer kunna byggas en 11 mot 11 plan i Silverdal. Exakt plats för detta kommer förhoppningsvis kommunen kommunicera innan midsommar.


Bagarbyplanen (Sollentuna International School)

Besöksadress: Bygatan 78

Vad vill vi på Bagarbyplanen

 • Konstgräset är nylagt och fint, dock upplevs miljön kring denna plan som stundtals otrygg. Klubben har påpekat detta för kommunen och gjort åtgärder kring planen. I nuläget bokar vi in lag för träningar på planen som ett komplement till Töjnans gräs.


Töjnans BP

Besöksadress: Norrängsvägen 13, Töjnaskolan

Vid Töjnaskolan har i många år funnits en stor gräsyta som använts av våra yngre lag och Knattefotboll.

Vad vill vi på Töjnans BP

 • I linje med vår strategi vill vi att det vid nya skolor byggs minst en 7 mot 7-plan. Detta finns i nuläget inte inritat i detaljplanen.

Vad vet vi just nu

 • Eftersom någon planyta inte finns inritad kommer klubben fortsätta bearbeta kommunen för att bygga detta.


Viby BP

Besöksadress: Kornettvägen, 191 50 Sollentuna

Viby BP är en 7-manna konstgräsplan belägen i området Viby, ovanför Norrviken.

Vad vill vi på Viby BP

 • I Viby vill klubben byta ut det väldigt slitna konstgräset på Viby BP samt gärna ha ytterligare en 7 mot 7-yta på Ekbacken.

Vad vet vi just nu

 • Inga beslut om ovan punkt finns tagna i kommunen.


Vaxmora BP

Besöksadress: Vaxmoraskolan

Vad vill vi på Vaxmora BP

 • Planen är en väldigt ny yta där vi i nuläget inte har några prioriterade åtgärder.


Övriga ytor

Förutom ovan nämnda konstgräs finns det både naturliga gräsytor och grusytor som används i vår verksamhet, huvudsakligen på sommarhalvåret. Exempel på dessa är Edsvikens gräs. Gräsytorna som används till träning försöker vi regelbundet klippa under sommarhalvåret.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub